05 september 2017

Srečanje anti-avtoritarnih iniciativ in avtonomnih prostorov v regiji


Srečanje anti-avtoritarnih iniciativ in avtonomnih prostorov v regiji 

Petek in sobota, 8.-9. september 2017-- ENGLISH BELOW --

Čeprav so politične elite razglasile svojo zmago nad finančno krizo, še vedno na dnevni ravni vse večji skupini ljudi po vsej Evropi vsiljujejo politike izključevanja in družbenega opustošenja. Skrajna desničarska gibanja, ki so hkrati orodje in posledica tovrstnih politik, se krepijo po celotnem kontinentu. A kljub temu smo odločeni, da je pravi čas da se veselimo naših bojev in dosežkov ter negujemo in gradimo tovariške mreže, ki tovrstne zmage omogočajo. S tem želimo ohranjati duh in prakso upora tudi v prihodnje.

V tem duhu vas vabimo, da se nam pridružite med praznovanjem 24. obletnice Avtonomne kulturne cone Metelkova, v sklopu katere organiziramo srečanje anti-avtoritarnih iniciativ in avtonomnih prostorov v regiji.

Z druženjem začnemo v petek ob 20:00 v Infoshopu na tradicionalni Info-kafani, v soboto, 9. septembra, pa ob 16:00 v menzi pri koritu pripravljamo javno diskusijo Konflikti in avtonomni prostori: motor ali ovira na poti k svobodi?

Izhodišča za diskusijo:
Avtonomni prostori v balkanski regiji in njeni okolici se v zadnjih nekaj letih spopadajo z hudim pritiskom, ki segajo od policijskih racij, napadov s strani mafije in fašistov, pa vse do državno orkestriranih evikcij. Istočasno so avtonomni prostori mesto notranjih protislovji in kompleksnosti. V luči tega se nam zastavlja vrsta vprašanj, ki bi jih radi v kolektivnem duhu naslovili z zaupanja vrednimi tovariši in tovarišicami.

Kaj je bolj nevarno za obstoj avtonomnih prostorov: država, turisti ali ljudje, ki se pretvarjajo, da takšni prostori niso politični? Kako lahko gradimo skupnost, ki bo podpirala in se na različne načine aktivno vključevala v boje proti policiji, mafiji in drugim podobnim strukturam? Kako lahko gradimo vezi s sorodnimi političnimi projekti in zakaj je to pomembno? In seveda, kako se lahko soočimo z izzivi, ki jih prinašajo vsiljeni poskusi legalizacije in represije? Kakšna je torej vloga avtonomnih prostorov v širših družbenih bojih?

Ta in še številna druga vprašanja želimo nasloviti z vso iskrenostjo in odločnostjo. Na srečanju ne želimo organizirati kopice delavnic, temveč si namesto tega želimo odpreti skupen prostor, v katerem sem lahko osredotočimo na kvalitetne diskusije, ki praviloma vzniknejo iz neformalnih in nenačrtovanih kompozicij ob strani organiziranih dogodkov. Zato na srečanju predlagamo zgolj eno diskusijo, kar nam omogoča več prostora za direktno druženje. Kljub temu pa seveda spodbujamo vse udeleženke in udeležence k bolj strukturiranemu prostoru k temi, kar pomeni, da ste s svojimi kolektivi vel kot dobrodošli, da delite vnaprej pripravljeno izjavo na to temo.

Karkoli nas že čaka v prihodnjih letih, bomo na te izzive veliko bolj pripravljeni, če delujemo skupaj in še naprej gradimo naše povezave in mreže. Zato upamo, da se za vikend vidimo v čim večjem številu.


Anarhistična pobuda LjubljanaFB event (diskusija Konflikti in avtonomni prostori) >>>

FB event (Info-Kafana XXVI) >>>
...

Even though the elites have declared their victory over financial crisis, their general politics of exclusion and social devastation continues to be imposed as an everyday reality to an ever growing number of people across Europe. Far right movements, at the same time a tool and a consequence of this politics, are gaining momentum all over the continent. And yet we are determined to continue to celebrate our struggles and achievements and to nurture and build comradely networks that make them possible. By that we aim to keep the spirit and practice of resistance for the future.

Meeting of anti-authoritarian initiatives in the Region:
Conflicts and Autonomous Spaces – engine or obstacle on the way to freedom?
Discussion, 9. September 2017, 16h – Menza pri Koritu, AKC Metelkova

Autonomous spaces in the Balkan region and around have been facing tremendous pressure in the last couple of years – from police raids, mafia and fascist attacks, to evictions by the state forces. At the same time autonomous spaces are fields of inner contradictions and complexity. Taking all this into perspective we have some questions that we want to open with trusted comrades in a collective setting.

What is more dangerous for autonomous spaces – the state, tourists or people pretending these spaces are not political? How do we build a community that will support and get involved in various methods of struggles against police, mafia and other structures of violence? How do we build ties with other political projects, and why is this so important? And of course, how do we face the challenges that forced legalization and repression bring to our spaces? What is the role of autonomous spaces in wider social struggles?

These, and many more, are the questions we would like to address with all the sincerity and determination. Our idea is not to organize a pile of workshops, but rather to open a common space in which we can focus on quality conversations, that more often than not arise in informal and non-planned compositions on the side of the planned events. This is why we propose to have just one planned discussion on Saturday afternoon, which leaves us with a lot of opportunities to mingle and engage with each other in a more direct way. That said we also encourage more structured approaches to the topic, which means that you and your collective are more than welcome to share prepared statement on the topic!

Join us for the 24th anniversary of our autonomous space Metelkova from 8.-10. of September. We will start on Friday evening with social gathering, continue on Saturday at 16h with a discussion about the role of autonomous places in social movements.

Whatever is coming in the next months or years, we will be better prepared to face it together and if we continue to build our connections and networks. Hope to see you!

APL – Anarhistična Pobuda LjubljanaFB event (discussion) >>>
FB event (Info-Kafana XXVI) >>>

Ni komentarjev: